Ana SayfaEnglish   

İMALAT SANAYİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM GÖSTERGELERİ

Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, 649 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de belirtilen, ulusal verimliliği ölçmek, sonuçları diğer ülkelerle karşılaştırmak ve bunları belirli zamanlarda yayımlamak görevi doğrultusunda verimlilik ile ilgili alanlarda istatistikler yayınlamaktadır.

Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün ilgili KHK’da belirtilen görevleri doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Planında, 2013-2017 plan döneminde, “ekonominin bütün kesimlerinde verimlilik ve temiz üretim/ eko-verimlilik ile ilgili gösterge ve istatistikler oluşturmak, ölçümler yapmak, sonuçlarını belirli aralıklarla yayımlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde verimlilik karşılaştırmaları yapmak” amaçlanmıştır (BSTB Stratejik Planı, 2013-2017, Alt Amaç 4.1). Bu amaç kapsamındaki hedeflerden biri de “Hedef 4.5: Politika belirleme ve araştırma çalışmalarında kullanılmak üzere temiz üretim/eko-verimlilikle ilgili makro düzeyde gösterge ve istatistikler oluşturulacak ve uygun analizler yapılacaktır” hedefidir.

Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, 649 sayılı KHK’da belirtilen ilgili görevi ve BSTB Stratejik Planında (2013-2017) yer alan ilgili amaç ve hedefi doğrultusunda İmalat Sanayi Sürdürülebilir Üretim Göstergelerini Şubat 2015 tarihi itibariyle yayımlamaya başlamıştır.

İmalat Sanayi Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri ile imalat sanayi alt sektörlerinin sürdürülebilir üretim açısından mevcut durumunu analiz etmek ve zaman içerisindeki gelişimini değerlendirmek, ayrıca ulusal ve uluslararası karşılaştırmalar için altlık oluşturmak amaçlanmaktadır.

İmalat Sanayi Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri, NACE Rev. 2’ye göre Kısım C (İmalat Sanayi) ve alt bölümleri için hesaplanmakta olup ikişer yıllık dönemler halinde yayımlanmaktadır. İmalat Sanayi Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri beş ana grupta toplam sekiz adet göstergeden oluşup Şekil 1’deki gibi gösterilmiştir:


Şekil 1. İmalat Sanayi Sürdürülebilir Üretim Gösterge Seti